Το Υπουργικό ενέκρινε τη σύσταση Ιατροσυμβουλίου για Εκπαιδευτικούς


Στόχος: Να μην τυγχάνουν δυσμενούς αντιμετώπισης αυθεντικές περιπτώσεις ασθένειας και να συμβάλει στον εντοπισμό κρουσμάτων κατάχρησης και στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Με στόχο την πιο αποτελεσματική και αντικειμενική διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν στις άδειες ασθενείας των Δημόσιων Λειτουργών Εκπαίδευσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για σύσταση ειδικού Ιατροσυμβουλίου. Η δημιουργία του Ιατροσυμβουλίου προέκυψε από την ανάγκη αποτελεσματικότερου και ταχύτερου ελέγχου των αδειών ασθενείας που υποβάλλονται από τους Δημόσιους Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς, έτσι ώστε να μην τυγχάνουν δυσμενούς αντιμετώπισης αυθεντικές περιπτώσεις ασθένειας. Παράλληλα, θα συμβάλει στον εντοπισμό κρουσμάτων κατάχρησης και στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Η σύσταση Ιατροσυμβουλίου, ειδικά για τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Ειδική Επιτροπή.  Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την Ειδική Επιτροπή αποτελεί η σύνθεση του Ιατροσυμβουλίου, το οποίο δεν θα αποτελείται μόνο από Κυβερνητικούς Ιατρικούς Λειτουργούς.  Πλέον, θα ενισχύεται και με λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  Η εν λόγω διαφοροποίηση στη σύνθεση του νέου Ιατροσυμβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα προσφέρει σφαιρικότερη, πληρέστερη και πιο ακριβή εικόνα της κάθε εξεταζόμενης περίπτωσης και, κατά συνέπεια, θα συμβάλει στην ορθότερη αξιολόγηση της κατάστασης και στη λήψη καταλληλότερης απόφασης από το Ιατροσυμβούλιο.

Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν ορισμένοι εκπαιδευτικοί και τα οποία εμποδίζουν την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, είναι θέμα που προβλημάτισε επί μακρόν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Μέσω της σύστασης Ιατροσυμβουλίου, με εξειδίκευση στον τομέα της εκπαίδευσης, το Υπουργείο επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευτικοί που για λόγους υγείας δεν μπορούν να εκτελέσουν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, θα απομακρύνονται από τις αίθουσες διδασκαλίας.  Η νέα διαδικασία θα δώσει τη δυνατότητα να εντοπίζονται οι εκπαιδευτικοί που πραγματικά υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να τα αντιμετωπίσουν ακολουθώντας κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και να αναλαμβάνουν εκ νέου τα καθήκοντά τους όταν κριθούν έτοιμοι.

Παράλληλα, η σύσταση του Ιατροσυμβουλίου έρχεται να συνδράμει στην αντιμετώπιση κρουσμάτων κατάχρησης του συστήματος, όπως για παράδειγμα την περίπτωση εκπαιδευτικών που προβάλλουν λόγους υγείας για τη μη αποδοχή μετακίνησής τους σε άλλες επαρχίες, ιδιαίτερα μετά από προαγωγή τους, η οποία συνεπάγεται μετακίνηση. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκτιμά ότι με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας το σύστημα θα γίνει δικαιότερο.

Το Ιατροσυμβούλιο θα ορίζεται από τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή/και τον Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ανάλογα με την περίπτωση. Ο λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που θα υποστηρίζει το έργο του Ιατροσυμβουλίου θα ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η απαραίτητη τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έγινε σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Υγείας.  Μετά τη σημερινή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα δύο σχετικά νομοθετήματα θα κατατεθούν άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


125