Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης-Ανώτατης Εκπαίδευσης για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2017-2018


 Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προχώρησε  στην Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Συγκεκριμένα η ΔΑΑΕ συνέλεξε στοιχεία από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) μέσα από τα οποία παρουσιάζονται οι αριθμοί των φοιτητών (Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών) ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών, καθώς και οι προτιμήσεις τους κατά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών.

Μετά από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το σύνολο των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ανέρχεται στους 48.172, εκ των οποίων 36.922 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 11.250 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα, στα Προγράμματα Σπουδών 1 - 3 ετών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 4.809 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων φοιτούν 20.183 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 5.027 άτομα, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 15.454 άτομα, ενώ στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 1.348 άτομα. Στα Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 1.285 άτομα, ενώ στα  αντίστοιχα Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  φοιτούν 66 άτομα.

Γράφημα 1: Αριθμός φοιτητών κατά Κύκλο Σπουδών σε Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης(Φωτογραφία πάνω)  

Από το σύνολο των 48.172 φοιτητών που σπουδάζουν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, 24.015 είναι Κύπριοι πολίτες (50%), 15.509 είναι πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (32%), ενώ 8.648 είναι φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών (ποσοστό 18%).

Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών Φοιτητών που φοιτούν στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 φαίνονται στους Πίνακες που ακολουθούν: 

Πίνακας 1:  Αριθμός φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, ανά Κύκλο

Σπουδών και ανά Κατηγορία (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες τρίτων χωρών)

 

Πανεπιστήμια

 

Κύπριοι

Ευρωπαίοι

Αλλοδαποί

Προπτυχιακά Προγράμματα

13358

5417

1408

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

4697

9597

1160

Διδακτορικά Προγράμματα

964

253

68

Σύνολο Φοιτητών

19019

15267

2636

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Αριθμός φοιτητών στις  Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

ανά Κύκλο Σπουδών και ανά Κατηγορία (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών 

χωρών και πολίτες τρίτων χωρών)

Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Κύπριοι

Ευρωπαίοι

Αλλοδαποί

Προγράμματα Σπουδών 1-3 ετών

2743

125

1941

Προπτυχιακά Προγράμματα

1317

64

3646

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

882

47

419

Διδακτορικά Προγράμματα

54

6

6

Σύνολο Φοιτητών

4996

242

6012

  Διευκρινίζεται ότι από το σύνολο των 36.922 φοιτητών που φοιτούν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια 13.315 φοιτητές σπουδάζουν με τη μέθοδο των «Σπουδών εξ Αποστάσεως» (ποσοστό 36%). 

Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών Φοιτητών που φοιτούν στα Κυπριακά Πανεπιστήμια σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 3: Αριθμός φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, σε εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών, ανά Κύκλο Σπουδών και ανά Κατηγορία (Κύπριοι πολίτες, πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και πολίτες τρίτων χωρών)

Πανεπιστήμια

 

Κύπριοι

Ευρωπαίοι

Αλλοδαποί

Προπτυχιακά Προγράμματα

765

1218

47

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

1748

8591

877

Διδακτορικά Προγράμματα

52

17

0

Σύνολο Φοιτητών

2565

9826

924

 

 Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών σε σχέση με τους Κλάδους Σπουδών που επιλέγουν φαίνεται ότι ο πρώτος Κλάδος στις προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων είναι ο Κλάδος των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ενώ ακολουθούν οι  Κλάδοι των Ιατρικών και Παραϊατρικών Επιστημών, των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και της Πολυτεχνικής. Όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε Κλάδους των Κοινωνικών  Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ενώ ακολουθούν οι Κλάδοι των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Σε Διδακτορικό επίπεδο σπουδών πρώτος στις προτιμήσεις των φοιτητών είναι ο Κλάδος Κοινωνικών  Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, και ακολουθούν οι Κλάδοι της Πολυτεχνικής, των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και των Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Όσον αφορά στις προτιμήσεις των φοιτητών των Προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού, Διπλώματος και Ανώτερου Διπλώματος των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αυτές επικεντρώνονται στους Κλάδους των Ξενοδοχειακών/ Τουριστικών και της Διοίκησης  Επιχειρήσεων και Οικονομικών ακολουθούν οι Κλάδοι και Επισιτιστικών Τεχνών και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Αναφορικά με τις προτιμήσεις των Προπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η πρώτη προτίμηση των φοιτητών αφορά στον Κλάδο της Διοίκησης  Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι των Ξενοδοχειακών/Τουριστικών, ο Κλάδος της Αισθητικής και της Πληροφορικής. Οι φοιτητές Μεταπτυχιακού Επιπέδου έχουν ως πρώτη προτίμηση τον Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών και ακολουθούν οι Κλάδοι της Πληροφορικής, των Τεχνών (Ηθοποιία, Μουσική, Τέχνη, Φωτογραφία) και της  Εκπαίδευσης. Σε Διδακτορικό επίπεδο πρώτος στην προτίμηση των φοιτητών είναι ο Κλάδος των  Ιατρικών/Παραϊατρικών Σπουδών, ακολουθούν  οι Κλάδοι των Περιβαλλοντικών Επιστημών, της Πληροφορικής και ο Κλάδος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τα πιο πάνω στοιχεία αναφορικά με τις προτιμήσεις των φοιτητών που φοιτούν στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 φαίνονται στους Πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 4: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών

Προπτυχιακά Προγράμματα

 

Μεταπτυχιακά

Προγράμματα

Διδακτορικά

 Προγράμματα

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

1η

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

1η

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

1η

Ιατρικές και Παραϊατρικές Επιστήμες

2η

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

2η

Πολυτεχνική

2η

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

3η

Ανθρωπιστικών Επιστημών

3η

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

3η

Πολυτεχνική

4η

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

4η

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

4η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών

Πιστοποιητικό (1 έτος)

Δίπλωμα (2 έτη)

Ανώτερο Δίπλωμα (3 έτη)

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Υπηρεσίες Ασφάλειας   

1η

Ξενοδοχειακά / Τουριστικά

1η

Ξενοδοχειακά / Τουριστικά

1η

Γραμματειακές Σπουδές

2η

Διοίκηση Επιχειρήσεων/

Οικονομικά 

2η

Επισιτιστικές Τέχνες      

2η

…………………..

3η

Υπηρεσίες Ασφάλειας   

3η

Κομμωτική 

3η

……………………

   4η

Επισιτιστικές Τέχνες      

   4η

 Αισθητική 

   4η

Πίνακας 6: Επιλογές Κλάδων Σπουδών των φοιτητών στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά Σειρά Προτίμησης (μέχρι 4η προτίμηση) και κατά Κύκλο Σπουδών 

Προπτυχιακά Προγράμματα

 

Μεταπτυχιακά

Προγράμματα

Διδακτορικά

 Προγράμματα

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Κλάδος Σπουδών

Σειρά

Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά

1η

Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Οικονομικά

1η

Ιατρικές / Παραϊατρικές Σπουδές

1η

Ξενοδοχειακά/ Τουριστικά

 

2η

 

Πληροφορική

 

2η

Περιβαλλοντικές Επιστήμες

 

2η

Αισθητική

3η

Τέχνες (Ηθοποιία, Μουσική, Τέχνη, Φωτογραφία)

3η

Πληροφορική

3η

 

Πληροφορική

 

4η

 

Εκπαίδευση

 

4η

Πολιτιστική Κληρονομιά

 

4η

  Επιπρόσθετα, στο πιο κάτω Γράφημα παρουσιάζεται ο αριθμός των φοιτητών στα Πανεπιστήμια και τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε σύγκριση με το ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018. Φαίνεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε σύγκριση με το 2016-2017 υπήρξε αύξηση στο σύνολο των φοιτητών των Πανεπιστημίων κατά 3,85% (αύξηση: 1.371 φοιτητές), ενώ στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε αύξηση της τάξης του 26,4% (αύξηση: 2.355 φοιτητές).

Γράφημα 2: Αριθμός φοιτητών στα Πανεπιστήμια και στις Δημόσιες και  Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις ακαδημαϊκές χρονιές 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018 (φωτογραφία κάτω) 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


172