Χρειάζονται αναγνώριση από το ΚΥΣΑΤΣ οι τίτλοι σπουδών που παραχωρούνται με τη μέθοδο Franchise


Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού:

«Έχει παρατηρηθεί ότι σε ανακοινώσεις και διαφημίσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην Κύπρο, παρέχουν πληροφορίες για προγράμματα σπουδών που προσφέρουν σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γνωστοποιεί ότι, με βάση τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμο του 1996 μέχρι 2010, παρέχεται σε κάθε Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η δυνατότητα να απονέμει η ίδια τίτλους σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία.

Οι συνεργασίες, των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θεωρούνται νόμιμες, από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό ίδρυμα κράτους μέλους που προβαίνει σε συνεργασία με Ιδιωτική Σχολή στην Κύπρο, πρέπει να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και εξουσιοδοτημένο να παρέχει προγράμματα και να χορηγεί τίτλους σπουδών, με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (Franchise), σε άλλο κράτος μέλος. Επιπρόσθετα, τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους και οι τίτλοι σπουδών, στους οποίους καταλήγουν να είναι ίδιοι με εκείνους που χορηγούνται, από το ίδρυμα, στην έδρα του. Στην περίπτωση δε, που ο προσφερόμενος τίτλος σπουδών είναι επαγγελματικός, θα πρέπει να κατοχυρώνει τα ίδια δικαιώματα στον κάτοχό του με αυτά που θα είχε αν αποκτούσε τον τίτλο στην έδρα του ιδρύματος.

Τονίζεται, περαιτέρω, ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου της ποιότητας και της δομής των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η αναγνώριση τέτοιων τίτλων σπουδών, βασίζεται στην ικανοποίηση των πιο πάνω κριτηρίων και δεν συνεπάγεται αυτόματη αναγνώρισή τους από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Επίσης οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται μετά από φοίτηση σε προγράμματα, που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, δύνανται να τύχουν αναγνώρισης από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), μετά από εξέταση σχετικής αίτησης που θα υποβληθεί από κάτοχο συγκεκριμένου τίτλου σπουδών.

Πίνακας των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (Franchise), είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: www.moec.gov.cy»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


182