Υπ Παιδείας: Το Must University δεν είναι αναγνωρισμένο ίδρυμα Ανώτατης από τις ΗΠΑ


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από σχετικές γνωματεύσεις του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ και του Fulbright Commission ανακοινώνει ότι το Must University δεν είναι αναγνωρισμένο ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης από τους αρμόδιους φορείς των ΗΠΑ, όπου και έχει την έδρα του, και συνεπώς οι τίτλοι που χορηγεί δεν μπορούν να τύχουν ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


361