Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας: Μέχρι την Παρασκευή η αποστολή επιπρόσθετων στοιχείων


   Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους αιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή Φοιτητικών  Επιδομάτων και τους έχουν ζητηθεί πρόσθετα στοιχεία για την αξιολόγηση της αίτησής τους, όπως παρουσιάσουν στην Υπηρεσία  τα ζητούμενα στοιχεία το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου, 2017. Μετά την αξιολόγηση των εκκρεμούντων αιτήσεων θα  καταστεί δυνατή η ετοιμασία και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  του καταλόγου με τους δικαιούχους των Φοιτητικών Επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017.

 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η πιο πάνω  κατηγορία υποψηφίων δεν υποβάλει τα ζητούμενα στοιχεία εντός της καθορισθείσας ημερομηνίας δεν θα έχει το δικαίωμα χορήγησης Φοιτητικών Επιδομάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα εξακολουθήσουν να είναι δικαιούχοι για την Φοιτητική Χορηγία νοουμένου ότι υποβάλουν τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 2017.

Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση στις προαναφερόμενες καταληκτικές ημερομηνίες. 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


68