Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014


  1. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Περίοδος υποβολής Αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 θα γίνεται από τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου μέχρι και την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014.

1.2 Διαδικασία υποβολής Αιτήσεων

1.2.1 Τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (μαθητές/τριες Γ΄ Λυκείου Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) θα υποβάλουν την αίτησή τους στο Κέντρο Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) του Σχολείου τους, σύμφωνα με διευθετήσεις που θα καθοριστούν από τη Διεύθυνση του κάθε Σχολείου, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Νοείται ότι όλοι οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, ακόμη κι αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης.

Κατά την προσέλευσή τους στο ΚΣΑ του Σχολείου τους, οι υποψήφιοι που είναι Κύπριοι υπήκοοι πρέπει να παρουσιάζουν:

α) Κυπριακή ταυτότητα

β) Απόδειξη πληρωμής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις (εκτός και αν παρακάθονται στις Παγκύπριες  Εξετάσεις 2014 μόνο για απόλυση).

γ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και βεβαίωση του Στρατολογικού Γραφείου με ΑΣΜ/ΚΛΑΣΗ (αφορά τους υποψήφιους για τις Στρατιωτικές Σχολές).

Οι υποψήφιοι που δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι αλλά είναι πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τα πιο πάνω πρέπει να παρουσιάσουν και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να παρουσιάσουν την ταυτότητα αλλοδαπού ή το διαβατήριό τους.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 των υποψηφίων της παραγράφου 1.2.1 αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα «Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 από τελειόφοιτους μαθητές Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης», Αρ. Φακ. 7.2.25.9.9, Ημερομηνίας 30/1/2014.

1.2.2 Απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών

Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, καθώς και οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ, από τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014 (ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου), με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή στη διεύθυνση:

Υπηρεσία Εξετάσεων, Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος – Θουκυδίδη, 1434 Λευκωσία. Αιτήσεις με ημερομηνία ταχυδρομείου μεταγενέστερη από τις 6/3/2014, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Κατά την αποστολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι που είναι Κύπριοι υπήκοοι, θα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα:

α) αντίγραφο και των δύο όψεων της Κυπριακής ταυτότητας του υποψηφίου

β) ταχυδρομική επιταγή με το ανάλογο ποσό για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις (εκτός κι αν λαμβάνουν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης).

γ) Οι τελειόφοιτοι δημόσιων Εσπερινών και Ιδιωτικών Σχολείων, πρέπει να επισυνάψουν βεβαίωση ατομικών στοιχείων από τη γραμματεία του σχολείου τους (έντυπο ΚΣΑ02)

Οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων πρέπει να επισυνάψουν Αποδεικτικό Απόλυσης ή φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από το Διευθυντή του Σχολείου που έχουν αποφοιτήσει.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι Κύπριοι υπήκοοι αλλά είναι πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τα πιο πάνω πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο της ταυτότητας αλλοδαπού ή του διαβατηρίου τους.

1.2.3 Υποψήφιοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό.

Υποψήφιοι οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, από 24 Φεβρουαρίου μέχρι 6 Μαρτίου 2014 (ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Υπηρεσία Εξετάσεων, Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης,

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνία Κίμωνος – Θουκυδίδη, 1434 Λευκωσία.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή βεβαίωση από το Τμήμα

Μεταναστεύσεως ή την Κυπριακή Πρεσβεία της χώρας, όπου διαμένουν.

β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή, στην περίπτωση που είναι τελειόφοιτοι, βεβαίωση ατομικών στοιχείων από το Σχολείο τους.

γ) Ταχυδρομική επιταγή με τα απαραίτητα τέλη για τις εξετάσεις.

Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να αποστείλει και με τηλεομοιότυπο (00357 22427562) στην Υπηρεσία Εξετάσεων την αίτησή του μέχρι και την 7η Μαρτίου 2014.

Μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος μέχρι τις 10/3/2014 από τον υποψήφιο, στην προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του. Η υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τη Δευτέρα, 10/3/2014 μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00 από τον ίδιο τον υποψήφιο ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ καμία υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων.

Τονίζεται ότι οποιαδήποτε λάθη στη συμπλήρωση της αίτησης βαρύνουν τον υποψήφιο, ο οποίος με την υπογραφή του επικυρώνει την ορθότητα των επιλογών του.

1.3 Παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής

Για παροχή Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής, οι υποψήφιοι καλούνται να απευθύνονται στο Σύμβουλο του Σχολείου τους ή στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (τηλ. 22800931), στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ή σε οποιοδήποτε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

1.4 Έντυπες Αιτήσεις

Έντυπες Αιτήσεις για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 διατίθενται από:

α) την Υπηρεσία Εξετάσεων, τηλ. 22806360

β) την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), τηλ. 22800931,

γ) τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας,

δ) τα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και

ε) την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, www.moec.gov.cy/ypexams

1.5 Τέλη Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν τέλη για να συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία καθορίζονται για το 2014 σε €25.00 για κάθε εξεταζόμενο μάθημα πρόσβασης. Για την Πρακτική Δοκιμασία και την Εξέταση των Σχολών Καλών Τεχνών, το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €50.00. Για την εξέταση των Δραματικών Σχολών το συνολικό τέλος εξέτασης ανέρχεται στα €75.00 (€50,00 για την προφορική Εξέταση και €25,00 για την Έκθεση Ιδεών).

Σημειώνεται ότι τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους 

Οι υποψήφιοι, τελειόφοιτοι των Δημόσιων Σχολείων, θα καταβάλουν τα τέλη των εξετάσεων στη Γραμματεία του Σχολείου τους και θα προσκομίσουν την απόδειξη κατά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΣΑ.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δικαιούνται να αποστείλουν ταχυδρομικώς την Αίτησή τους, δηλαδή όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, οι τελειόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων, οι τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων, οι τελειόφοιτοι Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών καθώς και οι υποψήφιοι από εξωτερικό, θα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτηταταχυδρομική επιταγή με το ανάλογο ποσό για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Από τα τέλη εξαιρούνται οι υποψήφιοι που παρακάθηνται στις Παγκύπριες Εξετάσεις μόνο για σκοπούς απόλυσης. 

Τα παιδιά των εγκλωβισμένων απαλλάσσονται από τα εξεταστικά τέλη, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων.

Το θέμα της καταβολής τελών των Παγκύπριων Εξετάσεων για τους άπορους υποψήφιους θα διευκρινιστεί με  εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

1.6 Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (παράγραφος 15 της Αίτησης)

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις, θα πρέπει:

  1. να συμπληρώσουν την παράγραφο 15 στην Αίτηση,
  2. να επισυνάψουν, μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 και ειδική έντυπη αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων, προσκομίζοντας όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για διεκδίκηση διευκολύνσεων κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014.

Στις περιπτώσεις που θα εγκριθεί η παροχή διευκολύνσεων, ενημερώνεται σχετικά ο υποψήφιος και οι αποφάσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, η οποία και θα μεριμνήσει για την εφαρμογή τους.

1.7 Αιτήσεις για Στρατιωτικές Σχολές (παράγραφος 17 της Αίτησης)

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΣΥ) της Ελλάδας, αφού συμπληρώσουν την παράγραφο 17 (17-17στ) της Αίτησης, θα πρέπει να αποστείλουν και στο Υπουργείο Άμυνας (Εμμανουήλ Ροΐδη 4, Τ.Κ. 1432, Λευκωσία, Τηλ. 22807540, 22807572) τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο της Αίτησης συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014.

β) Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως Ιθαγένεια η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή/και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

γ) Βεβαίωση Λειτουργού Μετανάστευσης, για όσους γεννήθηκαν στο εξωτερικό ή ο πατέρας δεν είναι Κύπριος, ότι κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα.

δ) Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία,

ε) Πρωτότυπο πρόσφατο Ποινικό Μητρώο, από την Αστυνομία, με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον του υποψηφίου.

Αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στις Στρατιωτικές Σχολές δικαιούνται να υποβάλουν όλοι οι υποψήφιοι που έχουν Κυπριακή υπηκοότητα.

1.8 Αιτήσεις για Δραματικές Σχολές (παράγραφος 18 της Αίτησης)

Όλοι οι υποψήφιοι για τις Δραματικές Σχολές, πρέπει να συμπληρώσουν την παράγραφο 18 της Αίτησης, καιμαζί μετην Αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014, να αποστείλουν συμπληρωμένη και την ειδική έντυπη αίτηση προς την Υπηρεσία Εξετάσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις των Δραματικών Σχολών.

1.9 Αιτήσεις για Σχολές Καλών Τεχνών

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις για εισδοχή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) θα υποβληθούν τον Ιούλιο 2014.

Λεπτομέρειες για τις ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αίτησης και διεξαγωγής της Εξέτασης, θα ανακοινωθούν από την Υπηρεσία Εξετάσεων τον Ιούνιο του 2014.

  1. 2.      ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ)

Η υποβολή Αιτήσεων ταχυδρομικώς από Κύπρο, ισχύει ΜΟΝΟΝ για απόφοιτους προηγούμενων χρόνων, τελειόφοιτους Ιδιωτικών Σχολείων, τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και τελειόφοιτους Δημόσιων Εσπερινών Τεχνικών Σχολών.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής της αίτησής τους στο πιο κάτω έγγραφο:

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22806360 ή 22800931.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


129