Υποβολή των Παρατηρήσεων του Ιδρύματος επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (Αρ. 2)


Και Δημοσιοποίησή τους από τον Φορέα

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά την 35η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018, αποφάσισε και ενημερώνει τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια της σχετικής με το πιο πάνω θέμα ανακοίνωσης, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2018, ο Φορέας επισημαίνει εκ νέου όπως κατά τη διαδικασία υποβολής των παρατηρήσεων του ιδρύματος επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), ακολουθούνται όλες οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

 • Οι γραπτές θέσεις του ιδρύματος διατυπώνονται, επί όλων των παρατηρήσεων στην ΕΕΑ και όχι μόνο στα καταληκτικά σχόλια.
 • Το ίδρυμα τεκμηριώνει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων αλλαγών σύμφωνα με την ΕΕΑ. Υπογραμμίζεται ότι αναμένεται τεκμηρίωση της υλοποίησης αλλαγών και όχι απλώς δέσμευση για μελλοντική υλοποίηση.
 • Τα σημεία της ΕΕΑ πάνω στα οποία το ίδρυμα εκφράζει συγκεκριμένες απόψεις αναγράφονται όπως έχουν στην Έκθεση και απαντώνται ένα προς ένα. Επισημαίνεται ότι πρέπει να ακολουθείται η αρίθμηση της ΕΕΑ, για εύκολη αναφορά.
 • Όσον αφορά στο διδακτικό προσωπικό, εκεί και όπου χρειάζεται, να υποβάλλονται σύντομα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα ΜΟΝΟ και στα οποία θα περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Όνομα και σημερινός τίτλος- βαθμίδα
 • Σπουδές στην Ανώτερη εκπαίδευση (Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και ακαδημαϊκό προσόν)
 • Ιστορικό απασχόλησης, με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης για κάθε ένα ίδρυμα απασχόλησης
 • Ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδότης, τίτλος, ρόλος π.χ. ακαδημαϊκός υπεύθυνος/μέλος ομάδας, ερευνητής, βοηθός ερευνητής. Μέχρι 10 τα σημαντικότερα και τα 5 πιο πρόσφατα - μπορεί η μια κατηγορία να εμπίπτει στην άλλη
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες - συμμετοχή σε συμβούλια/ εκδοτικές επιτροπές
 • Δημοσιεύσεις- Μέχρι 10 οι σημαντικότερες και οι 5 πιο πρόσφατες- μπορεί η μια κατηγορία να εμπίπτει στην άλλη
 • Βραβεύσεις/ διεθνείς διακρίσεις - όπου υπάρχουν

Τα έγγραφα πρέπει να είναι σύντομα και περιεκτικά και να περιορίζονται αυστηρά στην απάντηση των σημείων που περιέχονται στις ΕΕΑ ΜΟΝΟ και να μην περιλαμβάνουν εκτός θέματος σχολιασμό. 

Σημειώνεται καταληκτικά ότι ο Φορέας θα δημοσιοποιεί τις απαντήσεις των ιδρυμάτων ως μέρος της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης στη βάση του Άρθρου 16(2)(ε) του Νόμου [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016] και ως εκ τούτου τα ιδρύματα καλούνται να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


138