Υπογραφή συμβολαίων από εκπαιδευτές στα Επιμορφωτικά Κέντρα


Παρακαλούνται οι Εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν ήδη ενημερωθεί με μήνυμα sms και προτίθενται, να υπογράψουν τη σύμβαση τους, που αφορά το σχολικό έτος 2018-19, να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα έντυπα:

Α) Δελτίο Ταυτότητας

Β) Πιστοποιητικό περί «Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας», εφόσον αναλάβουν ομάδες στις οποίες υπάρχουν άτομα κάτω των 18 ετών. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση, που θα γίνει νέα εγγραφή ατόμου/ων κάτω των 18 έτων σε άλλη/ες ομάδες, τότε ο εκπαιδευτής που επηρεάζεται, πρέπει να προσκομίσει άμεσα το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις κάθε επαρχίας.

Γ) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου με χρόνο έκδοσης, τουλάχιστον έξι μήνες, πριν την υπογραφή της σύμβασης. Σε περιπτώσεις, που το πρωτότυπο έχει κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία του ΥΠΠ, τότε μπορεί να παρουσιαστεί πιστοποιημένο, από αυτή την υπηρεσία φωτοαντίγραφο, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κατάθεσης και η υπογραφή του λειτουργού, που έχει παραλάβει το πρωτότυπο.

Δ) Στην περίπτωση υπαλλήλων του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα, άδεια Ιδιωτικής απασχόλησης από την Προϊστάμενη Αρχή.

Ε) Στην περίπτωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια Ιδιωτικής Απασχόλησης από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στ) Συμπληρωμένο το πρωτότυπο έντυπο «Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS»

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΝΤΥΠΟ 3). Ο Ανάδοχος πρέπει να υπογράφει μόνο στο πεδίο «Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος». Το έντυπο πρέπει, να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο/ βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου παρουσιάζονται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού του (ΙΒΑΝ - International Bank Account Number) στον οποίο θα κατατίθεται η αμοιβή του. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός του λογαριασμός είναι κοινός, τότε πρέπει να αναγράφονται και τα δύο ονόματα και το έντυπο να σφραγίζεται και υπογράφεται από την τράπεζα. Όσοι εργάστηκαν στο παρελθόν στο VMM με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών (π.χ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, I ΙΟΣ/Ι ΙΟΝ/Ι ΙΟΕ/ΕΟΣ. ΔΡΑΣΕ, ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ), δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά το εν λόγω έντυπο. εκτός και αν τα τραπεζικά τους στοιχεία έχουν αλλάξει.

(*Σημειώνεται ότι στην περίπτωση μεταφοράς λογαριασμού από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα στην Ελληνική Τράπεζα, δεν συνεπάγεται στο παρόν στάδιο αλλαγή του ΙΒΑΝ).

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


324