Υπουργείο Παιδείας: Μόνο τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια εξασφάλισαν την τελική άδεια λειτουργίας


Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν εξασφαλίσει Τελική Άδεια Λειτουργίας είναι: το Πανεπιστήμιο Frederick  το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και  το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

«Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) διευκρινίζει τα πιο κάτω θέματα που αφορούν στο καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ιδιαίτερα στην προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών:

(α) Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εξασφαλίζουν την αναγκαία άδεια λειτουργίας, ως πανεπιστήμια, μετά από μια απαιτητική και επίπονη διαδικασία αξιολόγησης, την οποία συντονίζει η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ). Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε δυο στάδια:

- Στο πρώτο στάδιο, αν η διαδικασία αξιολόγησης καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα, τότε το ιδιωτικό πανεπιστήμιο εξασφαλίζει Αρχική Άδεια Λειτουργίας για περίοδο τεσσάρων ετών.  Κατά τη διάρκεια ισχύος της Αρχικής Άδειας Λειτουργίας, το πανεπιστήμιο παραμένει κάτω από τον έλεγχο της ΕΑΙΠ, η οποία πραγματοποιεί περιοδικές επιθεωρήσεις για να διαπιστώσει την πρόοδο που επιτελείται.

- Στο δεύτερο στάδιο, μετά την επιτυχή συμπλήρωση των τεσσάρων πρώτων χρόνων λειτουργίας, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει την (Τελική) Άδεια Λειτουργίας σε ένα πανεπιστήμιο, στη βάση των εκθέσεων της ΕΑΙΠ και της έκθεσης αυτο-αξιολόγησης του ιδίου του πανεπιστημίου. Με την εξασφάλιση της άδειας αυτής το πανεπιστήμιο καθίσταται πλέον αυτόνομο.

(β) Μέχρι στιγμής τα πανεπιστήμια που έχουν εξασφαλίσει (Τελική) Άδεια Λειτουργίας είναι:

-  το Πανεπιστήμιο Frederick

-  το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και

- το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τα πανεπιστήμια που έχουν εξασφαλίσει Αρχική Άδεια Λειτουργίας είναι:

- το Πανεπιστήμιο Νεάπολης και

- το  UCLAN- Cyprus

(γ) Τα νέα προγράμματα σπουδών ενός πανεπιστημίου με Αρχική Άδεια Λειτουργίας, αξιολογούνται στο πλαίσιο της εποπτείας της ΕΑΙΠ. Τα εγκεκριμένα προγράμματα καταγράφονται στις ιστοσελίδες της ΕΑΙΠ και του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

 

(δ) Τα νέα προγράμματα σπουδών ενός πανεπιστημίου με (Τελική) Άδεια Λειτουργίας, δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε αξιολόγηση – πιστοποίηση από την ΕΑΙΠ ή άλλο εξωτερικό σώμα. H μη συμπερίληψη κάποιων προγραμμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΑΙΠ δεν υποδηλοί και δεν συνεπάγεται τη μη αναγνώριση τους.

 

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), «Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τίτλους σπουδών που απονέμονται από Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου μετά από πλήρη φοίτηση του κατόχου τους, στο Πανεπιστήμιο αυτό».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


174