ΥΠΠ: Σταθμός για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών η απόφαση για Επιμόρφωση


Μετά από τη σημερινή έγκριση του Προγράμματος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τα εξής:

«Ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες για την ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μας υλοποιείται σήμερα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη χάραξη Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών.  Η σημερινή απόφαση αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό στην ευρύτερη προσπάθεια για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθώς καθιερώνεται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής που θα διέπει τα θέματα Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών.

Το Νέο Πλαίσιο Επαγγελματικής Μάθησης μαζί με το Νέο Σύστημα Διορισμών που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή και το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στην επόμενη περίοδο συνιστούν κεφαλαιώδους σημασίας μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού δυναμικού της Κύπρου και θα διασφαλίζουν την παρουσία στα σχολεία μας των πιο ικανών και καταρτισμένων εκπαιδευτικών που θα έχουν κίνητρα για συνεχή βελτίωση και προσφορά στην κυπριακή εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών θα χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές αρχές: Πρώτον, θα είναι συστηματική και συνεχής, δηλαδή θα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα, κάθε εκπαιδευτικός θα καλείται να συμπληρώσει 50 ώρες εκπαίδευσης σε περίοδο δύο χρόνων, η οποία θα περιλαμβάνει παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων αλλά και άλλων δράσεων.  Δεύτερον, θα είναι καθολική,αφού θα αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και, τρίτον,θα είναι στοχευμένη, καθώς θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες των σχολικών μας μονάδων και των ίδιων των εκπαιδευτικών λειτουργών.

Με βάση τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η πιλοτική εφαρμογή της νέας πολιτικής θα υλοποιηθεί κατά την επόμενη κιόλας σχολική χρονιά (2015-2016), από τα σχολεία που θα δηλώσουν ενδιαφέρον. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, ο αριθμός των σχολείων αυτών δεν θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε στην Πρωτοβάθμια και τα δέκα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όλα τα πιλοτικά σχολεία θα τύχουν στήριξης και καθοδήγησης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίοστη συνέχεια θα προβεί στην αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα,η Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών θα υλοποιείται μέσα από τέσσερα βασικά στάδια: (α) τη διερεύνηση και ανάλυση των αναγκών, (β) τον σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος, (γ) την εφαρμογή του προγράμματος και (δ) την αξιολόγηση του προγράμματος.  Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος της Επαγγελματικής Μάθησης θα έχουν οι Συντονιστές (σε επίπεδο σχολικής μονάδας) και οι Υποστηρικτές (σε επίπεδο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Το Ατομικό Πορτφόλιο, στο οποίο θα τεκμηριώνεται η δράση και η επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και τα καθήκοντα των Συντονιστών, οι οποίοι θα φέρουν την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος, αναμένεται να καθοριστούν επακριβώς με την αξιολόγηση του προγράμματος και σε διαβούλευση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


154